tasarrufun iptali davası

  1. Yargı Kararları

    HGK Tasarrufun İptali İstemi / Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olduğu / Belgenin Geçerliliğinin

    Tasarrufun İptali İstemi / Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olduğu / Belgenin Geçerliliğinin Re'sen Ele Alınamayacağı (YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS 2017/1791 KARAR 2019/498) Haciz tutanağı, İİK’nın 105. maddesinde gösterilen “geçici aciz belgesi” niteliğinde olduğundan...
  2. Yargı Kararları

    12.HD Meskeniyet İddiası / Tasarrufun İptali Davası Sonucu Oğluna Sattığı Taşınmaz Tekrar Adına Tescil Edilen

    Meskeniyet İddiası / Tasarrufun İptali Davası Sonucu Oğluna Sattığı Taşınmaz Tekrar Adına Tescil Edilen ve Haczedilen Borçlu Satışla Mesken İhtiyacından Vazgeçmiş Sayılır ve Meskeniyet İddiasında Bulunamaz (YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS 2005/1234 KARAR 2005/3437) Borçlunun taşınmazını oğluna...