vergi daire müdürlüğü

  1. Yargı Kararları

    2.İDD Vergi Dairesi Müdürlüğü Görevinin Vergi Müfettişliğinde Geçmiş Sayılacağı

    Vergi Dairesi Müdürlüğü Görevinin Vergi Müfettişliğinde Geçmiş Sayılacağı İsteğin Özeti: Sakarya 2. İdare Mahkemesince verilen 30/04/2015 günlü, E:2014/1127, K:2015/443 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının...