zamanaşımı

 1. Yargı Kararları

  5.İDD Davacının Mahkumiyet Aldığı Ceza Davasının, Zamanaşımından Dolayı Düşmesi Nedeniyle Mahkumiyetin Hukuken

  Davacının Mahkumiyet Aldığı Ceza Davasının, Zamanaşımından Dolayı Düşmesi Nedeniyle Mahkumiyetin Hukuken Ortadan Kalktığı Gerekçesiyle, Tesis Edilen Memurluk Görevinin Sona Erdirilmesi İşleminde Hukuka Uyarlık Yoktur (DANIŞTAY 5. DAİRE ESAS 2016/21258 KARAR 2019/4518) İSTEMİN KONUSU: İstanbul...
 2. Yargı Kararları

  HGK Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süresi

  Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süresi Taraflar arasındaki “haksız eylem nedeniyle manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; ...2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nce davanın reddine dair verilen 19.01.2012 gün ve E:2010/395, K:2012/28 sayılı...
 3. Yargı Kararları

  HGK Alacağın "Zaman Aşımına" Uğraması Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi / Davalı Yararına Hüküm Tarihinde

  Alacağın "Zaman Aşımına" Uğraması Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi / Davalı Yararına Hüküm Tarihinde Nisbi Vekalet Ücreti Verilmesi Gerekir Taraflar arasındaki “talih oyunları salonu işletilmesinden kaynaklanan katkı payı alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ortaca...
 4. Yargı Kararları

  11.HD Çekin Zamanaşımına Uğramış Olması Sebebiyle, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Alacak İstemine Dair Davanın Ticari

  Çekin Zamanaşımına Uğramış Olması Sebebiyle, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Alacak İstemine Dair Davanın Ticari Dava Olması Sebebiyle Davaya Bakma Görevinin Ticaret Mahkemesi Olduğu Taraflar arasında görülen davada ... ... .... Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 09/06/2015 tarih ve...
 5. Yargı Kararları

  5.İDD Disiplin Cezalarına İlişkin Cezalarda Zamanaşımı Sürelerinin Geçmiş Olması Durumunda Dahi Zamanaşımı

  Disiplin Cezalarına İlişkin Cezalarda Zamanaşımı Sürelerinin Geçmiş Olması Durumunda Dahi Zamanaşımı Gerçekleştiğinden Dolayı Disiplin Cezası Verilmese de Söz Konusu Disiplin Suçunun İşlenip İşlenmediğinin Tespitinin Yapılması Gerekir İstemin Özeti: İdare Mahkemesinin 22.4.2016 tarih ve...
 6. Yargı Kararları

  16.HD Kadastro Sırasında Tespit Harici Bırakılan Taşınmazın Zamanaşımı Zilyetliği Sebebiyle Tescil İstemi

  Kadastro Sırasında Tespit Harici Bırakılan Taşınmazın Zamanaşımı Zilyetliği Sebebiyle Tescil İstemi Dava, kadastro sırasında tespit harici bırakılan taşınmazın kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği sebebiyle tescili istemine ilişkindir. Kadastro sırasında tescil harici bırakılan taşınmazlar...
 7. Yargı Kararları

  11.HD Dava Konusunun, Kimlik Bilgileri Tespit Edilmeksizin Yetkisiz Kişiye Tesliminin (Kargoda Kaybolan Eşya)

  Dava Konusunun, Kimlik Bilgileri Tespit Edilmeksizin Yetkisiz Kişiye Tesliminin (Kargoda Kaybolan Eşya) Davalı Çalışanlarının Ağır Kusurunu Oluşturmasına / Eşya Taşıyıcının Hile veya Ağır Kusurundan Dolayı Zayi Olmuşsa Taşıyıcının Sorumluluğunun Genel Zamanaşımına Tabi Olması Taraflar arasında...